РДГ Русе | Обява за работа

Дата на валидност: 15.08.2022

Длъжност: Конкурс за специалист "Горски инспектор" в дирекция "Горско стопанство" - звено област Силистра, район Дулово при Регионална дирекция по горите Русе.
Звено: РДГ Русе

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - гр. РУСЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

 

            Регионална дирекция по горите (РДГ), гр. Русе, бул.”Скобелев” № 7 на основание чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 198, ал. 3 от Закона за горите и чл. 31, ал. 2 от Наредба № 1 от 30 януари 2012 г. за контрола и опазването на горските територии и Заповед № 96/12.07.2022 г. на Директора на Регионална дирекция по горите Русе, обявява конкурс за длъжността:

          

 Специалист „Горски инспектор”, дирекция „Горско стопанство” - звено Силистра, район Дулово - 1 щатна бройка.

I. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

-  Вид образование – средно лесовъдско образование по специалността от професионално направление „Горско стопанство” и придобита квалификация „техник – лесовъд” съгласно § 1, т. 33 от ДР на Закона за горите.

-  Професионален опит – не се изисква.

ІII  Начинът за провеждане на конкурса е на два етапа – писмен тест и интервю за професионална компетентност.

IV. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

1. Заявление;

2. Автобиография;

3.Копие от документ, удостоверяващ придобита образователно-квалификационна степен;

4. Документ, удостоверяващ трудовия стаж по специалността;

5. Лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер или не е освободено от наказателна отговорност за извършено умишлено престъпление от общ характер с налагане на административно наказание по чл.78а от Наказателния кодекс;

6. Медицинско свидетелство от лечебно заведение, удостоверяващо, че лицето:

а) не страда от психически разстройства;

б) през последните три години не е настанявано принудително в лечебно заведение по глава пета, раздел II от Закона за здравето и не е лекувано за употреба на наркотични вещества;

7. Документ от районния съд по местоживеене, удостоверяващ, че:

а) срещу лицето няма наложени мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие;

б) лицето не е нарушавало обществения ред три или повече пъти, за което са му налагани административни наказания;

8. Копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство;

9. Медицинско свидетелство.

V. Документите по т. IV следва да бъдат представени в “Деловодството” на РДГ Русе, бул. ”Скобелев” № 7, ет. 2, стая № 16 в 1 /едномесечен/ срок от деня на публикуване на настоящото обявление.

VI. Обявлението, списъците или други съобщения във връзка с конкурса да се обявят на информационното табло в РДГ Русе, бул.” Скобелев” № 7, ет. 1.     

VІI. Характеристика на конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите, за да се запознаят с нея от Главен специалист „Човешки ресурси”.