НачалоНовини 2017/05Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

19.05.2017 - На 17.05.2017 г. и 18.05.2017 г. Дирекция „Промени в горските територии“ в Изпълнителна агенция по горите проведе работно съвещание на тема „Прилагане на разпоредбите на глава ІІІ от Закона за горите”

На 17.05.2017 г. и 18.05.2017 г. Дирекция „Промени в горските територии“ в Изпълнителна агенция по горите проведе работно съвещание на тема „Прилагане на разпоредбите на глава ІІІ от Закона за горите” с представители на регионалните дирекции по горите, на държавните горски предприятия, на техните териториални поделения и на някои общини. В мероприятието взеха участие представители на Агенция по геодезия картография и кадастър, които разясниха новите моменти от влезлите в сила изменения и допълнения на Закона за кадастъра и имотния регистър и новите наредби към него. 

На съвещанието се обсъди практическото приложение на разпоредбите на раздел IV и V на глава III от Закона за горите, касаещи учредяване на ограничени вещни права и промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии. Обсъдени бяха въпроси и проблеми, които възникват при работата на комисиите в регионалните дирекции по горите по чл. 74, ал. 2, т. 2 от Закона за горите, както и при изготвяне на изискуемите становища за учредяване на ограничени вещни права върху горски територии.

Направиха се предложения за нормативни промени в Закона за горите и свързаните с него нормативни актове, регламентиращи учредяването на ограничени вещни права и промяна на предназначението на горски територии.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност