НачалоСтруктураИАГДирекцияДирекция

Изпълнителна агенция по горите | отдел Счетоводство и управление на собствеността

В отдела работят 8 служители:
Димитър Чапанов Началник отдел тел. 0298511559, вътр: 559 е-поща: d.chapanov@iag.bg
Анелия Гаврилова Главен експерт тел. 029045311, вътр: е-поща: gavrilova@iag.bg
Сашка Димова Главен експерт тел. 0298511560, вътр: 560 е-поща: sashka@iag.bg
Любомира Илиева Главен експерт тел. 0298511554 , вътр: 554 е-поща: lubomira@iag.bg
Любомир Иванов Главен експерт тел. 98511560 , вътр: 560 е-поща: l.ivanov@iag.bg
Лозина Гилова Главен специалист тел. 0298511560, вътр: 560 е-поща: lgilova@iag.bg
Татяна Михайлова Старши специалист тел. 0298511392 , вътр: 392 е-поща: tatiana@iag.bg
Екатерина Ганчовска Старши счетоводител тел. 0298511555, вътр: 555 е-поща: ganchovska@iag.bg