РДГ Русе | Обява за работа

Дата на валидност: 18.11.2019

Длъжност: Конкурс за Главен специалист "Горски инспектор" в дирекция "Горско стопанство" - звено област Русе - 2 щатни бройки и Специалист "Горски инспектор" в дирекция "Горско стопанство"-звено област Разград - 1 щатна бройка при Регионална дирекция по горите Русе
Звено: РДГ Русе

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - РУСЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

 

            Регионална дирекция по горите (РДГ), гр. Русе, бул.”Скобелев” № 7 на основание чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 198, ал. 3 от Закона за горите и чл. 31, ал. 2 от Наредба № 1 от 30 януари 2012 г. за контрола и опазването на горските територии и Заповед № 169/14.10.2019 г. на Директора на Регионална дирекция по горите Русе, обявява конкурс за длъжностите:

 

  Главен специалист „Горски инспектор”, дирекция „Горско стопанство” - звено област Русе - 2 щатни бройки


Специалист „Горски инспектор”, дирекция „Горско стопанство” - звено област Разград - 1 щатна бройка 

 

ІІ. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжностите са:

-  Вид образование – Лесовъдско образование - средно образование по специалността от професионално направление „Горско стопанство” и придобита квалификация „техник – лесовъд”, съгласно § 1, т. 33 от ДР на Закона за горите.

-  Професионален опит : 

 - За длъжността Главен специалист „Горски инспектор” – звено област Русе - 2 /две/ години

 - За длъжността Специалист „Горски инспектор” – звено област Разград – не се изисква стаж.

ІII  Начинът за провеждане на конкурса е на два етапа – писмен тест и интервю за професионална компетентност.

IV. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са: 

1. Заявление;

2. Автобиография;

3. Копие от документ, удостоверяващ придобита образователно-квалификационна степен;

4. Документ, удостоверяващ трудовия стаж по специалността;

5. Свидетелство за съдимост или съответен документ, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

6. Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

7. Медицинско свидетелство от лечебно заведение, удостоверяващо, че лицето:

а) не страда от психически разстройства;

б) през последните три години не е настанявано принудително в лечебно заведение по глава пета, раздел II от Закона за здравето и не е лекувано за употреба на наркотични вещества;

8. Документ от районния съд по местоживеене, удостоверяващ, че:

а) срещу лицето няма наложени мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие;

б) лицето не е нарушавало обществения ред три или повече пъти, за което са му налагани административни наказания;

9. Копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство;

10. Копие от документ за успешно завършен курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие;

11. Медицинско свидетелство.

V. Документите по т. IV следва да бъдат представени в “Деловодството” на РДГ Русе, бул. ”Скобелев” № 7, ет. 2, стая № 16 в 1 /едномесечен/ срок от деня на публикуване на настоящото обявление.

VI. Обявлението, списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на информационното табло в РДГ Русе, бул.” Скобелев” № 7, ет. 1.     

VІI. Характеристика на конкурсните длъжности се предоставя на кандидатите, за да се запознаят с нея от Главен специалист „Човешки ресурси”.