РДГ Бургас | Обява за работа

Дата на валидност: 17.02.2020

Длъжност: Главен експерт "Ловно и рибно стопанство"
Звено: РДГ Бургас

ОБЯВЛЕНИЕ

            Регионална дирекция по горите (РДГ), гр. Бургас, ул. „Иван Шишман” № 8 на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД 16 – 077 / 05.02.2020 г. на директора на РДГ Бургас

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 За длъжността Главен експерт „Ловно и рибно стопанство” към Специализирана администрация, Дирекция „Горско стопанство” на РДГ Бургас.

Брой работни места за който се обявява конкурса – 1 работно място.

І. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността Главен експерт „Ловно и рибно стопанство” към Специализирана администрация, Дирекция „Горско стопанство” на РДГ Бургас:

1. Образователна степен – висше лесовъдско образование, квалификационна степен бакалавър.

2. Специалност: професионална квалификация „инженер по горско стопанство", „магистър-инженер по горско стопанство" или „магистър-инженер" по специалностите „Горско стопанство", „Лесовъдство", „Лесоползване", „Лесоустройство", „Ловно стопанство", „Селекция, семепроизводство и горски култури", „Защита на горите", „Стопанисване на горите", „Ловно и рибно стопанство", „Лесоползване и икономика на горското стопанство" в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование.

3. Професионален опит – 2 години стаж по специалността.   

ІІ. Начинът за провеждане на конкурса са тест и интервю с кандидатите.

ІІІ. Допускане до конкурса – етапи:

1. Подаване на документи за участие в конкурсната процедура.

2. Допускане на кандидатите.

3. Обявяване на допуснатите и недопуснатите кандидати.

ІV. Провеждане на конкурса – етапи:

1. етап – провеждане на тест.

2. етап – интервю.

3. етап – окончателно класиране.

V. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса за длъжността са:

1. Заявление за участие по образец (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители).

2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители – по образец.

3. Копия от документи за образователно – квалификационна степен.

4. Копия от съответните официални документи, доказващи професионален опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, документ в превод на български език, заверен по съответния ред, удостоверяващ извършване на дейност в чужбина.

5. Автобиография европейски формат – CV.

6. Копие от документ за самоличност.

Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, както и информация за провеждането на конкурса могат да бъдат получени всеки работен ден от 9 до 12 часа и от 13 до 17 часа в деловодството на РДГ Бургас, находящо се гр. Бургас, ул.Иван Шишман № 8, ет. 4, стая № 11.

 

VІ. Документите следва да бъдат представени в 10 (десет) дневен срок от деня на публикуване на обявлението за провеждане на конкурса в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на РДГ Бургас, лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в деловодството на РДГ Бургас, находящо се гр. Бургас, ул.Иван Шишман№ 8, ет. 4, стая № 11 всеки работен ден от 9 до 12 часа и от 13 до 17 часа. Документите може да се подават и по електронен път на адрес: rugburgas@iag.bg, като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. При подаване на документите за участие в конкурса да се предоставя на кандидатите длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

VІІ. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на РДГ Бургас и на таблото за обяви в административната сграда на РДГ Бургас.

VІІІ. Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати ще се обявят на седмия ден от крайнаната дата за подаване на документите на интернет страницата на РДГ Бургас.

ІХ. Длъжността Главен експерт „Ловно и рибно стопанство” e свързана с                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         осъществяване на непосредствен контрол по прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча. Осъществява контролните си функции под прякото ръководство на служители от по – високи длъжностни нива. Участва в състава на комисии за оценка на ловни трофеи, в състава на комисии за придобиване право на лов и подборен отстрел, в епизоотични комисии свързани с болести по животните, в Съвет по лова при РДГ Бургас. Извършва проверки, дава предписания и установява нарушения на разпоредбите на Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча, Закона за рибарството и аквакултурите, Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и Закона за лечебните растения, както и техните подзаконови нормативни актове.

Х. Минималният размер на основната заплата за длъжността Главен експерт  „Ловно и рибно стопанство” на РДГ Бургас е в размер на 610 лева.

ХІ. РДГ Бургас не изплаща пътни разходи от местоживеене до месторабота.

 

                             

                                                 

 

 

 

Материали