НачалоНовини 2021/06Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

09.06.2021 - БЮЛЕТИН - 31 май до 6 юни 2021 г.

ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ДИРЕКЦИИ ПО ГОРИТЕ, МОБИЛНИТЕ ЕКИПИ ОТ СЛУЖИТЕЛИ В ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ И ЛОВНО СТОПАНСТВО" НА ИАГ, ПРИРОДНИТЕ ПАРКОВЕ, ЛЕСОЗАЩИТНИТЕ И СЕМЕКОНТРОЛНИ СТАНЦИИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 31 МАЙ ДО 6 ЮНИ 2021 Г.

За периода от 31 май до 6 юни 2021 г. от служителите в регионалните дирекции по горите са извършени общо 3972 проверки.

Проверени са 401 обекта за складиране, преработка и търговия с дървесина, 531 обекта за ползване на дървесина от горските територии (сечища и временни складове), 1800 превозни средства, транспортиращи дървесина, един ловец, 252 риболовци и 987 физически лица.

От проверките, извършени в обектите за ползване на дървесина от горските територии в цялата страна, 180 са в насаждения, в които се провеждат възобновителни сечи и в гори с възраст над 80 години. Установени са 12 нарушения.

През изминалата седмица са съставени общо 44 констативни протокола и 77 акта за установени нарушения, като 74 от тях са по Закона за горите и 3 по Закона за лова и опазване на дивеча.

Задържани са  2 куб. м. фасонирана дървесина, 78,74 пр. куб. м. дърва за огрев, 3 моторни превозни средства, две ловни оръжия, една убита сърна и около 100 ловни патрона.

На 01.06.2021 г. беше извършена проверка от Изпълнителна агенция по горите, регионални дирекции по горите Бургас и Варна и  мобилен екип от Североизточно държавно предприятие гр. Шумен на горскостопанските дейности в 20 обекта за добив на дървесина на територията на „Държавно ловно стопанство Шерба“. Установени бяха пропуски и нарушения на лесовъдските правила в два подотдела, където са изведени сечи в 120-годишни стари гори.

Съставени са 2 констативни протокола и предстои съставянето на актове и обезсилване на позволително за сеч.

Горски инспектори от Регионална дирекция по горите – Русе задържаха 142 куб. м незаконна дървесина от дървесен вид цер на територията на ДЛС Каракуз.  Проверката на документацията за извършените дейности в отдела, където е констатирана незаконната сеч е установила редица несъответствия. Дейността в отдела е спряна.

Проверката продължава. Ще бъдат уведомени разследващите органи на МВР и Прокуратурата.

Екип на ИАГ и РДГ - София разкри над 100 куб. м незаконна дървесина в „царските гори“ в землището на с. Мала църква. Проверяващите са установили 59 броя незаконно отсечени  дървета от бял бор, смърч, ела и бяла мура в размер на 105 пл. куб. м стояща маса. За нарушението ще бъде уведомена Районна прокуратура - Самоков.

В хода на проверката, са открити нарушения и в две общински сечища в същото землище. Установено е несъответствие между провежданата сеч и предвидената по горскостопански план, както и отсечени единични немаркирани дървета. Дейността в единия подотдел е прекратена.

Проверки са извършени и в землището на с. Говедарци, където са съставени два акта по Закона за горите за нерегламентирана сеч.

На 06.06.2021 г. в землището на с. Ярлово, общ. Самоков служители на РДГ София  установяват две физически лица, които транспортират с лек автомобил убит дивеч - сърна, пол мъжки на възраст около 6 години, без да притежават писмено разрешително за лов. На място са извикани и служители на ОДМВР. На лицата са съставени два акта по Закона за лова и опазване на дивеча, с които са задържани 2 бр. ловни оръжия, едно моторно превозно средство, убитата сърна и около 100 бр. ловни патрони.

През изминалата седмица продължиха комплексните проверки на РДГ Велико Търново в ТП „Държавно горско стопанство Габрово“ и ТП „Държавно горско стопанство Горна Оряховица“. В държавни горски територии в ТП ДГС Габрово са констатирани три случая на занижаване на диаметъра на маркираните дървета по сортиментна ведомост и един случай на двойно повече маркирани дървета. Проверките по констатациите продължават чрез допълнителни замервания.

През отчетния седмичен период работиха два мобилни екипа от служители в дирекция „Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство“ на ИАГ. Проверки по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча са извършени в района на дейност на регионални дирекции по горите: Берковица, Кърджали, Пазарджик и София. Проверени са горски територии в обхвата на Северозападно държавно предприятие гр. Враца - ТП „Държавно горско стопанство Враца“, ТП „Държавно горско стопанство Видин“, ТП „Държавно горско стопанство Говежда“ и ТП „Държавно горско стопанство Монтана“, на  Югозападно държавно предприятие гр. Благоевград – ТП „Държавно горско стопанство Елин Пелин“ и ТП „Държавно горско стопанство Ихтиман“, на Южноцентрално държавно предприятие гр. Смолян  –  ТП „Държавно горско стопанство Селище“ и ТП „Държавно горско стопанство Кирково“. Извършени са общо 61 проверки, в това число на 10 обекта за добив на дървесина, 6 обекта по чл. 206 от ЗГ, 37 превозни средства и 8 физически лица. Съставени са 7 АУАН по Закона за горите и 11 констативни протокола, с предписание за допълнителни проверки и съставяне на актове от РДГ Берковица, РДГ Кърджали и РДГ Пазарджик .

На 2 и 03.06.2021 г. в онлайн среда се проведе 15-тия Европейски конгрес по Горска педагогика. Събитието тази година беше организирано от Министерство на околната среда, климата и устойчивото развитие в Люксембург, Агенцията за опазване на природата в Люксембург, Европейската комуникационна мрежа, подгрупа Горска педагогика и Асоциацията на люксембургските лесовъди.

Темата беше „Горите за благосъстоянието на хората - по-важни от всякога“. В първия ден на срещата взеха участие повече от 110 горски педагози от цяла Европа. Представители на България в срещата бяха д-р инж. Анна Петракиева (ДПП Витоша); София Илкова (ДПП Беласица);  инж. Елена Кайкова (лесовъд на частна практика); инж. Калина Гълъбова (ДЛС Воден – Ири Хисар) и инж. Владимир Димитров. Бяха изнесени презентации по следните теми: „Положителни ефекти на горите върху човешкото здраве и благосъстояние. Какво казват изследванията?“ с лектор д-р Лиз О’Брайън, Обединено кралство; „Обучение на горски здравни обучители като горски терапевти“ с лектор проф. Отмар Фюч, Германия , Университет за приложни горски науки Ротенбург; „Шинрин-йоку - изкуството на горското къпане и лечебна терапия - за кого и какво?“ с лектор Верена Шатанек - горски педагог, Швейцария и Ролф Юкер - изпълнителен директор SILVIVA, Швейцария.

Програмата на конгреса през втория ден продължи с излъчване на видео материали, свързани с горската педагогика и изработени от участници от различни краища на Европа. Кратките филмчета са качени от организаторите в техния сайт - www.eufpc.lu.

България е представена с видео на "Зелена Странджа".

Мероприятия, игри по методите на „Горската педагогика“, беседи, обучения проведоха дирекциите на природни паркове в страната. Отбелязани бяха Деня на детето и Световния ден на околната среда.

За трети път на територията на ПП „Витоша“, в м. Игликина поляна се проведоха „Споделени игри“. Участие взеха над 250 деца, желаещи да покажат и докажат, че хората в неравностойно положение могат да бъдат активни и да се занимават с физически упражнения.

Почистване на туристически маршрути, в различни местности, около чешми, възстановяване на кътове за отдих  извършиха дирекциите на природни паркове „Златни пясъци“, „Беласица“ и „Витоша“

Туристически преход до водопад Скакля организира ДПП „Врачански Балкан“. Проведе се традиционният за габровските деца, седми по ред Патилански поход " Хубава си, моя горо" по екопътеката "Чарково-Соколски манастир", с партньорството на ДПП "Българка".

При продължаващите обучения в ПП „Сините камъни“ беше наблюдавано първото гнездо на белоглав лешояд и първото излюпено лешоядче  в парка.

От ДПП „Шуменско плато“ бяха наградени авторите на най-добрите творби, участвали в 26-ия конкурс „Природата – моето вдъхновение“.

Експерти от Лесозащитна станция – София през изминалата седмица извършиха контролни проверки на проведеното лесопатологично обследване на насаждения за обезлистване от листогризещи вредители през пролетта на 2021 г.

Обследване в иглолистни култури (черен и бял бор) с влошено санитарно състояние извършиха служители на Лесозащитна станция - Варна. В отделни насаждения съхненето е засегнало до 100% от дървостоя. Лабораторните анализи показват, че  към този момент, съхненето е вследствие на патогенни организми.

Експертите в Станцията взеха участие в среща, организирана от Североизточно държавно предприятие гр. Шумен, на тема: "Горите на Североизтока".

Извършени са проверки на горските насаждения с проведена биологична борба срещу гъботворка и е установено, че се увеличават обезлистените горски територии в ТП ДЛС Несебър и Община Несебър.

Студенти от специалност „Ландшафтна архитектура“ от Лесотехническия университет бяха на посещение в Лесозащитна станция Пловдив. Там те се запознаха с дейността на Станцията, с основните вредители и борбата с тях за защита на дървесната растителност. Студентите посетиха и Горска семеконтролна станция Пловдив. Запознаха се с работата на станцията, редът и начина за събиране на горски репродуктивни материали и процесът на добиване на семена в семедобивната в гр. Чепеларе.

От ГСС Пловдив е извършен контрол и проверка на дейността свързана с производството на фиданки в горски разсадник на територията на ТП ДГС Стара Загора, както и фенологични наблюдения за оценка на цъфтежа на основните дървесни и храстови видове в района на дейност на станцията- ТП ДГС Батак, ТП ДЛС Женда.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност