НачалоНовини 2013/12Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

12.12.2013 - Проведе се трето заседание на Управителния комитет на проект LIFE10 NAT/BG/000146 „Съхраняване на генетичния фонд и възстановяване на приоритетни горски местообитания в зони от НАТУРА 2000”

по Програма LIFE+, Финансовия инструмент на Европейския съюз.

На 04.12.2013 г., в заседателната зала на Изпълнителна агенция по горите, в гр. София, се проведе трето заседание на Управителния комитет на проект LIFE10 NAT/BG/000146 „Съхраняване на генетичния фонд и възстановяване на приоритетни горски местообитания в зони от НАТУРА 2000” по Програма LIFE+, по който Изпълнителна агенция по горите е асоцииран бенефициент. Координиращ бенефициент по проекта е ГСС София, a другия асоцииран бенефициент е  Сдружение „Инициативна група „Витоша“.

Целта на заседанието беше представяне на напредъка при реализацията на проекта, обсъждане на възникнали трудности и проблеми при неговото изпълнение, възможностите за тяхното преодоляване, както и бъдещи инициативи и проекти, гарантиращи мултипликация и устойчивост на резултатите от проекта след неговото приключване.

В срещата взеха участие инж. Красимир Каменов – Директор на проекта от страна на ИАГ, д-р инж. Любчо Тричков – Технически асистент на проекта и Директор на Дирекция ПМД в ИАГ, инж. Свилена Божинова – Директор на ГСС София и други представители от ГСС София, РДГ София, ДГС София, ЮЗДП - гр. Благоевград и Сдружение „Инициативна група „Витоша“. 

Инж. Красимир Каменов откри заседанието като представи накратко целите на проекта и подчерта важността на българските гори като национално богатство и необходимостта от тяхното устойчиво управление. Той наблегна на факта, че проектът включва изпълнението на изключително важни за горския сектор на България дейности, като създаването на Генна банка за събиране и съхраняване на генетичен материал от горско дървесни и храстови видове, възстановяване на приоритетни местообитания с европейска значимост и др.

На заседанието бяха представени презентации от г-н Теодор Тодоров, Сдружение „Инициативна група „Витоша“, на тема: „Представяне на напредъка при реализацията на Проект „Съхраняване на генетичния фонд и възстановяване на приоритетни горски местообитания в зони от НАТУРА 2000“ и д-р Тричков – Директор на Дирекция „Проекти и международни дейности“ на тема: „Програма LIFE+ и изпълняваните в България проекти по тази програма от представители на горския сектор“.

По време на заседанието на Управителния комитет бяха взети решения, свързани с предприемането на действия за изваждане на актове за държавна собственост на разсадника в с. Локорско и на преустроената сграда по проекта, с цел изграждане на Генна банка за съхранение на семената от дървесни и храстови видове от европейска значимост; при подготовката на следващия ЗИД на Закона за горите, ИАГ да се направи предложение за вписване на разсадника в с. Локорско в списъка на горските разсадници с национално значение (приложение № 2 към чл. 27, ал. 3, т.6 на ЗГ); след официалното влизане в сила на Регламента на Европейския Парламент и на Съвета за създаване на Програма за околна среда и действията по климата (LIFE), да се стартира подготовката на нов проект, надграждащ действията на настоящия; да бъде планирано официалното откриване на изградената по проекта Генна банка за семена от горско-дървесни видове да бъде включено в програмата на честването на Седмицата на гората през 2014 г.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност