НачалоСтруктураИАГДирекцияДирекция

Изпълнителна агенция по горите | отдел Учредяване на вещни права

В отдела работят 5 служители:
Джемиле Молаахмед Началник отдел тел. 0298511528, вътр: 528 е-поща: djemile_m@iag.bg
Антония Лозанова Главен експерт тел. 0298511528, вътр: 528 е-поща: alozanova@iag.bg
Радосвет Загорски Главен експерт тел. 0298511527, вътр: 527 е-поща: zagorski@iag.bg
Петя Атанасова Главен експерт тел. 0298511528, вътр: 528 е-поща: patanasova@iag.bg
Драгомир Цицелков Старши експерт тел. 0298511527, вътр: 527 е-поща: drago@iag.bg