НачалоСтруктураИАГДирекцияДирекция

Изпълнителна агенция по горите | отдел Недържавни гори и контрол върху дейностите в горите

В отдела работят 10 служители:
Росен Райчев Началник отдел тел. 029045307, вътр: е-поща: rraichev@iag.bg
Руслан Михайлов Главен експерт тел. 98511556, вътр: 556 е-поща: ruslan_m@iag.bg
Тони Кръстев Главен експерт тел. 0298511557, вътр: 557 е-поща: tkrastev@iag.bg
Йордан Палигоров Главен експерт тел. 9045307, вътр: е-поща: paligorov@iag.bg
Георги Коцев Главен експерт тел. 98511530, вътр: 530 е-поща: gkkocev@iag.bg
Петя Пашова Главен експерт тел. 98511530, вътр: 530 е-поща: pashova@iag.bg
Димитър Витев Главен експерт тел. 9884091, вътр: 552 е-поща: vitev@iag.bg
Петко Илиев Главен експерт тел. 98511556, вътр: 556 е-поща: p.iliev@iag.bg
Диана Кирилова Главен експерт тел. 98511530, вътр: 530 е-поща: dianapk@iag.bg
Илиaна Менцел Старши експерт тел. 98511551, вътр: 551 е-поща: mentsel@iag.bg