НачалоСтруктураИАГДирекцияДирекция

Изпълнителна агенция по горите | отдел Недържавни гори и контрол върху дейностите в горите

В отдела работят 9 служители:
Росен Райчев Началник отдел тел. 0298511561, вътр: 561 е-поща: rraichev@iag.bg
Мартин Иванов Главен експерт тел. 029045357, вътр: е-поща: martin@iag.bg
Йордан Палигоров Главен експерт тел. 029045324, вътр: е-поща: paligorov@iag.bg
Георги Коцев Главен експерт тел. 0298511530, вътр: 530 е-поща: gkkocev@iag.bg
Петя Пашова Главен експерт тел. 0298511515, вътр: 515 е-поща: pashova@iag.bg
Димитър Витев Главен експерт тел. 0298511552, вътр: 552 е-поща: vitev@iag.bg
Петко Илиев Главен експерт тел. 0298511530, вътр: 530 е-поща: p.iliev@iag.bg
Диана Кирилова Главен експерт тел. 0298511530, вътр: 530 е-поща: dianapk@iag.bg
Илиaна Менцел Старши експерт тел. 0298511551, вътр: 551 е-поща: mentsel@iag.bg