НачалоСтруктураИАГДирекция

Изпълнителна агенция по горите | дирекция Финансово-стопански дейности

В дирекцията работят 13 служители:
Емилия Тафраджийска Началник отдел тел. 98511560, вътр: 560 е-поща: emi@iag.bg
Катерина Кутина Началник отдел тел. 98511560, вътр: 560 е-поща: katerina@iag.bg
Анелия Гаврилова Главен експерт тел. 9045311, вътр: е-поща: gavrilova@iag.bg
Стоян Кънев Главен експерт тел. 9045310, вътр: е-поща: kanev@iag.bg
Божана Георгиева Главен експерт тел. 98511554, вътр: 554 е-поща: bojana@iag.bg
Ваня Христова Главен експерт тел. 98511553, вътр: 553 е-поща: vaniah@iag.bg
Сашка Димова Главен експерт тел. 98511560, вътр: 560 е-поща: sashka@iag.bg
Любомира Илиева Главен експерт тел. 98511554 , вътр: 554 е-поща: lubomira@iag.bg
Васил Бялков Главен експерт тел. , вътр: е-поща: vbialkov@iag.bg
Румяна Брусарска Главен специалист тел. 9817531 , вътр: 554 е-поща: rumi@iag.bg
Татяна Михайлова Главен специалист тел. 98511392 , вътр: 392 е-поща: tatiana@iag.bg
Лозина Гилова Главен специалист тел. 98511560, вътр: 560 е-поща: lgilova@iag.bg
Екатерина Ганчовска Старши счетоводител тел. 98511555, вътр: 555 е-поща: ganchovska@iag.bg