НачалоДейностиОсновни дейности

Изпълнителна агенция по горите | Основни дейности

Изпълнителната агенция по горите е юридическо лице на бюджетна издръжка - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на земеделието и храните, със седалище София.
Агенцията е администрация, която подпомага изпълнителния директор при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административно обслужване на гражданите и юридическите лица.
Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор.
Договорът с изпълнителния директор се сключва, изменя се и се прекратява от министъра на земеделието и храните след съгласуване с министър-председателя.
Изпълнителният директор осъществява правомощията си пряко и чрез регионалните дирекции по горите и специализираните териториални звена на агенцията.
При осъществяване на правомощията си изпълнителният директор се подпомага от заместник изпълнителния директор и главния секретар.
Договорът със заместник изпълнителния директор се сключва, изменя се и се прекратява от изпълнителния директор на агенцията след съгласуване с министъра на земеделието и храните.

Структура, функции и организация на работата на агенцията

Агенцията е структурирана в дирекция "Вътрешен одит", служител по сигурността на информацията, финансов контрольор, три дирекции на обща администрация и пет дирекции на специализирана администрация.
Главният секретар ръководи, координира и контролира дейността на администрацията, като отговаря за:
1. административното и правното обслужване;
2. планирането и отчетността при изпълнението на ежегодните цели на администрацията;
3. дейността по управление на човешките ресурси.
Финансовият контрольор осъществява предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия на агенцията, свързани с финансовата й дейност.
Финансовият контрольор е на пряко подчинение на изпълнителния директор.
Звено "Вътрешен одит" е на пряко подчинение на изпълнителния директор на агенцията и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
Дирекцията осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в агенцията, включително на разпоредителите със средства на Европейския съюз и на разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска степен към изпълнителния директор на агенцията, в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
Служителят по сигурността на информацията е на пряко подчинение на изпълнителния директор на агенцията.
Служителят по сигурността на информацията изпълнява възложените му в изпълнение на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) задачи.


Общата администрация е организирана в три дирекции:

1. дирекция "Финанси и управление на собствеността";

2. дирекция "Правно-административни дейности";

Специализираната администрация е организирана в пет дирекции:

1. дирекция "Горските територии";

2. дирекция "Госко стопанство";

3. дирекция "Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство";