НачалоДейностиРазвитие на структурата

Изпълнителна агенция по горите | Развитие на структурата

СТРУКТУРА НА ВЕДОМСТВОТО

ПЕРИОД ЦЕНТРАЛНО ВЕДОМСТВО РЕГИОНАЛНА СТРУКТУРА МЕСТНИ ПОДЕЛЕНИЯ
1879 - 1883 Отделение „Надзор на лесовете” към Министерството на финансите 1878 – пеши и конни стражари
1881– горски надзиратели и горски стражари
1881-1883 – лесничеи, горски стражари

 

1883 - 1894 Отделение за държавните имоти, горите, земеделието и търговията при Министерството на финансите
1894 - 1912 Отделение за горите, лова и риболовството при Министерството на търговията и земеделието 1895-1900 – горски инспектори, лесничеи, горски стражари
1908 – 1951 – горски инспекции, административни лесничейства, ревирни лесничейства, секции по укрепяване и залесяване
1912 - 1934 Отделение за горите и лова при Министерството на земеделието и държавните имоти
1934 - 1935 Отделение за горите, лова и рибарството при Министерството на земеделието, търговията и народното стопанство
1935 - 1940 Отделение за горите, лова и рибарството при Министерството на земеделието и държавните имоти
1940 - 1941 Отдел за горите при Министерството на земеделието и държавните имоти
1941 - 1947 Дирекция на горите и лова при Министерството на земеделието и държавните имоти
1947 - 1948 Министерството на земеделието и горите
1948 - 1951 Министерството на горите
1951 - 1957 Управление на горското стопанство към Министерски съвет (Дърводобивът преминава към Министерството на тежката промишленост) Окръжни управления по горско стопанство Горски стопанства
1957 - 1960 Министерство на земеделието и горите Окръжни управления по горско стопанство Горски стопанства
 1960  Управление на горите към Министерството на земеделието и горите (Към управлението преминава дейността по дърводобива) Окръжни управления по горско стопанство Горски стопанства
1960 - 1962 Главно управление на горите към Министерски съвет Окръжни управления по горите

Горски стопанства

Ловни стопанства

1962 - 1966 Комитет по горите и горската промишленост към Министерски съвет Окръжни управления по горите

Горски стопанства

Ловни стопанства

1966 - 1971 Министерство на горите и горската промишленост Районни дирекции по горите
Районни ремонтни работилници

Горски стопанства

Държавни ловни стопанства

1971 - 1976 Министерство на горите и опазване на природната среда Комбинати по дърводобив и дървообработване
Районни инспекции по горите и опазване на природната среда

Горски стопанства

Ловни стопанства

1976 - 1986 Министерство на горите и горската промишленост Горскостопански комбинати /ГСК/

Горски стопанства

Ловни стопанства

1986 - 1987 Асоциация „Горско стопанство и горска промишленост” към Министерство на земеделието и горите Горскостопански комбинати /ГСК/

Горски стопанства

Ловни стопанства

1987 - 1990 Асоциация „Горско стопанство и горска промишленост” към Съвет по селско и горско стопанство при Министерски съвет Държавни горски фирми

Горски стопанства

Ловни стопанства

1990 - 1991 Комитет по горите и горската промишленост към МС Държавни горски фирми

Горски стопанства

Ловни стопанства

1991 - 1997 Комитет по горите към МС Районни дирекции по горите
Фирми за търговия и услуги
Държавни лесничейства
Държавни дивечовъдни станции
Фирми за строеж на горски пътища
Фирми за поддържане на механизацията
1997 - 1999 Национално управление по горите към Министерство на земеделието, горите и аграрната реформа Регионални управления по горите Държавни лесничейства
Държавни дивечовъдни станции
1999 - 2007 Национално управление по горите към Министерство на земеделието и горите
2007 - 2008 Държавна агенция по горите към Министерски съвет
2008 Изпълнителна агенция по горите към Министерство на земеделието и храните Регионални дирекции по горите