НачалоНовини 2024/05Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

22.05.2024 - Проведен на 21 май 2024 г. втори Национален семинар по проект CEE2ACT

Работната група (хъб) по биоикономика търси решения за развитието на кръговата биоикономика на втори Национален семинар в гр. София по проект СЕЕ2АСТ, изпълняван от ИАГ 

Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) като бенефициент по проект CEE2ACT „Подпомагане на страните от Централна и Източна Европа при разработване на стратегии и планове за действие за биоикономика”, организира и проведе на 21 май 2024 г. в МЗХ втори семинар от серия национални семинари по проекта и трето заседание на Работната група (хъб) по биоикономика, създаденa със заповеди на министъра на земеделието и храните. Семинарът е на тема „Изграждане на знания и капацитет сред заинтересованите страни за разработване на стратегии за биоикономика“ и е в изпълнение на Работен пакет 5 „Трансфер на знания и изграждане на капацитет“ по проекта.  

Участниците в събитието - екипът на ИАГ за управление и изпълнение на проект CEE2ACT и над 20 представители от български заинтересовани страни от държавната администрация, научните среди, браншовите организации и бизнеса, организирани в тази Работна група (хъб) по биоикономика, обединиха усилия с цел продължаване развитието на работната група като платформа за обмяна на опит, изграждане на капацитет за биоикономика, намиране на възможности за трансфер на знания. 

В работата на семинара по биоикономика се включиха д-р инж. Мирослав Маринов - заместник-министър на земеделието и храните и председател на Работната група по биоикономика, инж. Росен Райчев – заместник изпълнителен директор на ИАГ и инж. Валентин Чамбов - директор на Югозападно държавно предприятие ДП – Благоевград и член на РГ (хъб) по биоикономика, изразявайки в изказванията си пълна подкрепа за изготвянето на визия и пътна карта за разработване на Национална стратегия за развитие на биоикономиката в България с идентифицирани приоритети и стратегически цели и съответен план за действие.

Експертите от Екипа за управление и изпълнение на проекта в лицето на д-р инж. Любчо Тричков, д-р инж. Нестор Домусчиев и инж. Катерина Кутина представиха презентации на теми: „Състояние на биоикономиката у нас, стратегически документи и правна рамка“, „Ускоряване на процеса по развитие на биоикономиката в България и приноса на Стратегията за трансфер на знания, изготвена по проект CEE2ACT. Представяне, дейности и напредък по проект CEE2ACT“ и „Проект на визия, стратегически цели и приоритети, SWOT анализ и възможности за финансиране на проекти за развитие на биоикономиката“. Презентации представиха и проф. д-р инж. Ангел Ангелов от Университета по хранителни технологии – гр. Пловдив и д-р Хилке Бос-Брауерс - представител на проектния партньор университетът Wageningen University & Research, Нидерландия. След всяка от презентациите имаше дискусии относно представените материали, а събитието завърши с дискусия, включваща сесия за съвместно създаване на основата на Програма за трансфер на знания, която да бъде включена в пътната карта за Стратегията за биоикономика чрез подход отдолу нагоре. В тази дискусия беше използван инструментът Mentimeter.com за интерактивни отговори от членовете на работната група, по предварително зададени въпроси свързани със секторите на биоикономиката, тяхната оценка и бъдещи очаквания, както и предположения какво трябва да се включи в пътната карта за биоикономика в България.

По време на семинара активно участие в дейността му взеха и останалите членове от Екипа за управление и изпълнение на проекта - Даряна Манова, Николета Динева и Мария Маринова, като в допълнение бяха проведени и заснети няколко интервюта с представители от заинтересованите страни, участващи в събитието – инж. Валентин Чамбов (ЮЗДП ДП - Благоевград), инж. Антоний Стефанов (БУЛПРОФОР и "Пролес инженеринг"), доц. д-р инж. Станимир Стоилов (ЛТУ) и д-р инж. Нестор Домусчиев (ИАГ) във връзка с тяхното участие в Работната група (хъб) по биоикономика. През м. юни ще бъде изготвен и публикуван кратък видеоклип за проведения семинар.

Повече информация за проекта на следните интернет страници:   http://www.iag.bg/bioeconomy/lang/1/year/2023/month/10/page/1/archive , https://www.cee2act.eu/ , https://www.linkedin.com/company/cee2act-project/ https://twitter.com/CEE2ACT

 

 
Документи
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност