НачалоКонтакти

Изпълнителна агенция по горите | Контакти

Работно време:

От 9:00 до 17:30

София, бул. Хр. Ботев 55


Деловодство: 02 / 985 11 512

За информация, свързана с упражняване на лесовъдска практика: 02 / 985 11 530

Изпълнителен директор: 02 / 985 11 503

Електронна поща: iag@iag.bg

Адрес: София, бул."Христо Ботев" №55

Интернет страница: www.iag.bg

ЕИК: BG 121 486 802


Лице по защита на личните данни: Ваня Владимирова - Кръстева – главен юрисконсулт

Телефон: 02 / 985 11 515

Електронна поща: vkrasteva@iag.bg


ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ОТ КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ ПРЕЗ 2023 г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ОТ КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ ПРЕЗ 2022 г.

ХАРТА НА КЛИЕНТА И СТАНДАРТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

СПИСЪК С УСЛУГИ - ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ИАГ В АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЕГИСТЪР НА ИНТЕГРИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ОТ КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ ПРЕЗ 2021 г.