РДГ Велико Търново | Обява за работа

Дата на валидност: 15.08.2023

Длъжност: Главен експерт – залесяване и защита на горските територии
Звено: РДГ Велико Търново

„Главен експерт – залесяване и защита на горските територии“ в дирекция „Горско стопанство“ осъществява контрол на дейностите по залесяване (залесителни мероприятия и грижите по отглеждане на горски култури) и защита на горските територии срещу ерозия и порои, болести, вредители и други повреди на територията на РДГ В.Търново; проверка по жалби и сигнали, свързани с опазването на горите; проверка по документи и на терен на ГСП и план-извлечения за промяна вида на сечта на територията на РДГ В.Търново.

Материали