РДГ Велико Търново | Обява за работа

Дата на валидност: 15.08.2023

Длъжност: Главен експерт-контрол по опазване на горските територии
Звено: РДГ Велико Търново

“Главен експерт-контрол по опазване на горските територии” дирекция „Горско стопанство“ осъществява контрол по опазване на горските територии от незаконна сеч и извоз, незаконна паша и строителство в горските територии, по спазване на Закона за горите и подзаконовите нормативни актове и провеждане на държавна политика по опазване на горските територии, независимо от собствеността, с цел подобряване състоянието и качеството на горските ресурси и устойчивото им управление на територията на РДГ В. Търново. Контрол по съставянето на актове и издаването на наказателни постановления по съставените актове от горските инспектори; проверка по жалби и сигнали, свързани с опазването на горите; проверка по документи и на терен на ГСП и план-извлечения за промяна вида на семта на територията на РДГ В.Търново.

Материали