РДГ Велико Търново | Обява за работа

Дата на валидност: 15.08.2023

Длъжност: Главен експерт – промени в горските територии
Звено: РДГ Велико Търново

„Главен експерт – промени в горските територии“ в дирекция „Горско стопанство“ осъществява контрол и координира на цялостната дейност, свързана със собствеността на горските територии; изготвя становища по преписки, във връзка с  учредяване на вещни права и промяна на предназначението на поземлени имоти в горските територии; проверка по жалби и сигнали, свързани с опазването на горите; проверка по документи и на терен на ГСП и план-извлечения за промяна вида на сечта на територията на РДГ В.Търново.

Материали