РДГ Пловдив | Обява за работа

Дата на валидност: 26.10.2023

Длъжност: Специалист - Горски инспектор, Дирекция „Горско стопанство”, звено „Пловдив“, при Регионална дирекция по горите – Пловдив – 1 работнo място.
Звено: РДГ Пловдив

 I. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността „Специалист - Горски инспектор”,  Дирекция „Горско стопанство” при Регионална дирекция по горите – Пловдив са:

           1. Образователна степен - средно лесовъдско образование,  съгласно т.49 на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за горите;

           2.Трудов стаж по специалността – не се изисква.

Материали