РДГ София | Обява за работа

Дата на валидност: 13.11.2023

Длъжност: РДГ – София, обявява конкурс за длъжността: Главен специалист „Горски инспектор” - 2 щатни бройки
Звено: РДГ София

Регионална дирекция по горите – град София (РДГ София), на основание чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 31, ал. 2 и чл. 33 от Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии и Заповед № РДГ05-290/12.10.2023 г. на зам.- директора на РДГ – София, обявява конкурс за длъжността: 

Главен специалист „Горски инспектор” в Дирекция „Горско стопанство”, „Специализирана администрация“ на РДГ- София, с място на работа по смисъла на КТ, както следва:

1) приоритетно за района на дейност на ТП ДГС София – една щатна бройка;

2) приоритетно за района на дейност на ТП  ДГС Ихтиман – една щатна бройка;

Материали