РДГ Пловдив | Обява за работа

Дата на валидност: 01.11.2023

Длъжност: Главен експерт „Залесяване и защита на горските територии, Дирекция „Горско стопанство“ в Регионална дирекция по горите – Пловдив – 1 работно място.
Звено: РДГ Пловдив

 I. Минималните изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, за заемане на длъжността Главен експерт „Залесяване и защита на горските територии“, Дирекция „Горско стопанство“  в Регионална дирекция по горите – Пловдив са:

  1.  Кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител, а именно:

А) За държавен служител може да бъде назначено лице, което:

- е български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

 -  е навършило пълнолетие;

 -  не е поставено под запрещение;

-   не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

 -  не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

 - отговаря на минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, както и на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност.

Б) Не може да бъде назначавано за държавен служител лице, което:

 - би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;

 - е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;

 - е народен представител;

 - е съветник в общински съвет - само за съответната общинска администрация;

 - заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;

 -  работи по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище;

  работи по друго служебно правоотношение, освен при условията на чл. 16а, ал. 4 или чл. 81б от ЗДСл;

  1. Степен на образование: висше лесовъдско образование с минимална образователна степен „бакалавър“ по специалност съгласно т.5 на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за горите ”;
  2. Професионален опит – 2 /две/ години, по специалността или в области, свързани с функционалните задължения на длъжността или
  3. Ранг –IV ( четвърти ) младши;

 

Материали