РДГ Велико Търново | Обява за работа

Дата на валидност: 28.12.2023

Длъжност: Главен специалист-горски инспектор, Главен специалист - контрол по опазване на горските територии
Звено: РДГ Велико Търново

Описание на длъжностите: Осъществяват непосредствен контрол върху дейностите, извършвани в горските територии. Осъществяват контрол при сечта и движението на дървените материали, пашата, страничните ползвания от горите, строителството в горските територии, опазването на горите и защитените територии в тях, дивеча и рибата, извършват проверки на обекти по чл. 206 от ЗГ, в които постъпва, преработва се и от които се експедира дървесина. Предотвратяват и разкриват нарушенията по ЗГ, ЗЛОД, ЗРА, ЗЛР, ЗЗТ, ЗБР и подзаконовата нормативна уредба по прилагането им.

Материали