РДГ Пловдив | Обява за работа

Дата на валидност: 06.12.2023

Длъжност: Главен експерт „Системен администратор“, Дирекция „Административно - правна и финансово – ресурсна дейност“ в Регионална дирекция по горите – Пловдив – 1 работно място
Звено: РДГ Пловдив

 Минималните изисквания, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, за заемане на длъжността Главен експерт „Системен администратор“, Дирекция „Административно - правна и финансово – ресурсна дейност“ в Регионална дирекция по горите – Пловдив са:

1. Степен на образование: висше образование с минимална образователна степен „бакалавър“ по една от следните специалности „Компютърни системи и технологии”; „Математика и информатика”; „Електроника”; „Софтуерни технологии”.

2. Професионален опит – 2 /две/ години, по специалността или в области, свързани с функционалните задължения на длъжността или

3. Ранг –IV ( четвърти ) младши;