РДГ Велико Търново | Обява за работа

Дата на валидност: 11.04.2024

Длъжност: Специалист-горски инспектор, дирекция „Горско стопанство“ в РДГ В. Търново
Звено: РДГ Велико Търново

Описание на длъжността: специалист-горски инспектор осъществява непосредствен контрол върху дейностите, извършвани в горските територии. Осъществява контрол при сечта и движението на дървените материали, пашата, страничните ползвания от горите, строителството в горските територии, опазването на горите и защитените територии в тях, дивеча и рибата, извършват проверки на обекти по чл. 206 от ЗГ, в които постъпва, преработва се и от които се експедира дървесина. Предотвратява и разкриват нарушенията по ЗГ, ЗЛОД, ЗРА, ЗЛР, ЗЗТ, ЗБР и подзаконовата нормативна уредба по прилагането им.

Материали