РДГ Пловдив | Обява за работа

Дата на валидност: 11.04.2024

Длъжност: Старши експерт „Човешки ресурси”, дирекция „Административно-правна и финансово-ресурсна дейност” в Регионална дирекция по горите – Пловдив – 1 работно място.
Звено: РДГ Пловдив

Минималните изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, за заемане на длъжността Старши експерт  „Човешки ресурси”, дирекция „Административно-правна и финансово-ресурсна дейност” в Регионална дирекция по горите – Пловдив са:

1.Кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител.

2.Степен на образование: висше образование с минимална образователно – квалификационна степен „Бакалавър“ по една от следните  специалности: „Управление на човешките ресурси“, „Икономика”, „Счетоводство“, „Финанси“, „Финансов мениджмънт“, „ Публична администрация”;

3.Професионален опит – 1 /една/ години, по специалността или в области, свързани с функционалните задължения на длъжността или 

4.Ранг – IV ( четвърти) младши

Материали