РДГ Стара Загора | Обява за работа

Дата на валидност: 17.06.2024

Длъжност: Старши специалист ”Горски инспектор”
Звено: РДГ Стара Загора

Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността  „Старши специалист горски инспектор” са:


1.  Да има навършени 18 години;
2. Образователна степен – средно лесовъдско образование,  Специалност:  „Горско стопанство” с придобита квалификация „техник – лесовъд” или „техник – технолог”, или професия „техник – лесовъд” или „техник – механизатор”, или  приравнени към тях образование и квалификация в съответствие с изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование и Закона за професионалното образование и обучение.
3. Специфични изисквания за заемане на длъжността:  да отговарят на условията по чл. 198 от Закона за горите и чл. 30 от Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии.
4. Професионален опит – 1 година.
5. Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, не е освободено от наказателна отговорност за извършено умишлено престъпление от общ характер с налагане на административно наказание по чл. 78а от Наказателния кодекс;
6. Да притежава свидетелство за правоуправление на моторно превозно средство (МПС) - не по-ниска от категория "В";
7. Да не страда от психически заболявания;
8. През последните три години да не е настанявано принудително в лечебно заведение по глава пета, раздел II от Закона за здравето и не е лекувано за употреба на наркотични вещества;
9. Срещу него не е образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
10. През последните три години да не е нарушавало обществения ред три или повече пъти, за което са му налагани административни наказания;
11. Спрямо кандидата през последните три години да не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие;
12. Да не е с трайно намалена трудоспособност.

Материали