ГСС Пловдив | Обява за работа

Дата на валидност: 17.06.2024

Длъжност: Конкурс за длъжността старши експерт в Горска семеконтролна станция – Пловдив – 1 /едно/ работно място
Звено: ГСС Пловдив

Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността „Старши експерт” в Горска семеконтролна станция – Пловдив са:

1. Кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител;

2. Степен на образование: висше образование с минимална образователна степен „бакалавър“ по специалност " биология и химия"

3. Професионален опит – 1 /една/ година, по специалността или в области, свързани с функционалните задължения на длъжността или

4. Ранг – IV (четвърти) младши.

Материали