РДГ София | Обява за работа

Дата на валидност: 16.07.2024

Длъжност: Старши експерт –„Инвентаризация на горски територии и горско планиране”
Звено: РДГ София

Старши експерт –„Инвентаризация на горски територии и горско планиране”, дирекция „Горско стопанство“ Пряко организира, контролира и координира дейността по отчитане на ГТ и инвентаризация и категоризация на горските територии. Участва в комисии по изработване и утвърждаване на областни планове за развитие на горските територии.

Контролира дейностите по изпълнение на утвърдените планове и програми, осъществява непосредствен контрол върху дейностите, извършвани в горските територии. Оказва методическа помощ на собствениците и структури за управление на горски територии в областите на компетентност.  Оказва съдействие и контролира дейностите по сертифициране с цел стопанисването на горските територии да се осъществява по отговорен начин, балансиращ екологичните, икономическите и социалните ползи. Участва в комисии при разглеждане на преписки по учредяване на ограничени вещни права върху поземлени имоти в горски територии и промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територи.

I. Минимални изисквания за заемане на длъжностите, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията:

- Образователна степен – висше образование, бакалавър;

- Професионален опит –  1 година;

- Ранг- IV младши.

II. Специфични изисквания за заемане на длъжностите, предвидени в нормативни актове (Закон за горите): Вид образование - висше лесовъдско образование по специалност от професионално направление "Горско стопанство" с придобита професионална квалификация "инженер по горско стопанство" или "магистър-инженер по горско стопанство" или "магистър-инженер" по специалностите "Горско стопанство", "Лесовъдство", "Лесоползване", "Лесоустройство", "Ловно стопанство", "Селекция, семепроизводство и горски култури", "Защита на горите", "Стопанисване на горите", "Ловно и рибно стопанство", "Лесоползване и икономика на горското стопанство" в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование, съгласно т. 5 от § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за горите.

III. Начин за провеждане на  конкурса: решаване на тест, който включва въпроси, свързани с професионалната област на длъжността, устройството и функционирането на администрацията и интервю.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

ІV.Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

1. Заявление за участие по образец (Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители).

2. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.

3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – официални документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж, документ в превод на български език, заверен по съответния ред, удостоверяващ извършване на дейност в чужбина.

5. Автобиография и други документи по преценка на кандидата.

V. Подаването на документи се извършва лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/ в деловодството на РДГ-София, находящо се в гр.София, ул."Аксаков" № 14, ет.3, стая № 308, всеки работен ден от 8.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 часа. Краен срок за подаване на документи – 17.00 часа на 16.07.2024 година.

Заявления, подадени след изтичане на срока, не се регистрират. Кандидатите следва да представят ясни и четливи копия на изискуемите документи към заявленията си за кандидатстване за длъжността, заверени с „Вярно с оригинала" и подпис.

При подаване на документите се представя документ за самоличност за справка, който се връща веднага.

VI. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на РДГ-София в гр. София на улица „Аксаков" №14, както и на интернет-страницата/те на Изпълнителната агенция по горите  /ИАГ/ и РДГ-София.

VII. На кандидатите при подаване на документите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност за която кандидатстват.

Материали