НачалоНовини 2023/11Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

01.11.2023 - В Държавен вестник е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 12.11.2012 г.

В Държавен вестник бр. 90 е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 12.11.2012 г. за условията и реда за определяне, одобряване, регистрация и отмяна на източниците от горската семепроизводствена база, събирането и добива на горски репродуктивни материали, тяхното окачествяване, търговия и внос.

Предложените изменения и допълнения са във връзка с Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1324 (ОВ L 288 от 11.08.2021 г.) на Комисията от 10 август 2021 година, както и с цел усъвършенстване на нормативния акт, включващо отстраняване на пропуски, установени при практическото му прилагане.

Основните цели на измененията са въвеждане на нова форма за представяне на националните списъци на базовия източник на горски репродуктивен материал в съответствие с формата на Информационната система на Комисията за горски репродуктивен материал (FOREMATIS). С направеното в чл. 62, ал. 1, т. 1 изменение изрично се регламентира, че за залесяване в горски територии могат да се използват само фиданки, отговарящи на изискванията за качество по БДС 1449-73.

НАРЕДБА 21 от 12.11.2012 г. е публикувана на интернет страницата на Изпълнителна агенция по горите, в раздел „Документи/Наредби“, на http://www.iag.bg/docs/lang/1/cat/3/index.