НачалоНовини 2023/11Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

03.11.2023 - Горски експерти обсъждаха възможностите за стопанисване на мрежата от полезащитни горски пояси на територията на СИДП гр. Шумен

„Необходима е промяна в горската нормативна уредба за стопанисване на мрежата от полезащитните горски пояси на територията на Североизточно държавно предприятие гр. Шумен“. Това каза инж. Радослав Радев, заместник директор на Държавно ловно стопанство - Балчик и председател на Регионалния съвет на Съюза на лесовъдите в България за регион Варна при откриването на работна среща в град Добрич. Целта на събитието беше да се набележат и обсъдят мерки за разрешаването на нормативната уредба, свързана с възстановяването, опазването и стопанисването на полезащитните горски пояси в региона.

Срещата започна с теренно посещение на увредени защитни пояси в района на Държавно горско стопанство - Добрич. На следващия ден присъстващите се запознаха и с реалното състояние полезащитните горски пояси на ДЛС-Балчик и ДГС-Генерал Тошево. В горските и ловни стопанства, на чиято територия има защитни горски пояси се наблюдава съхнене на ясеновите и церовите дървесни видове.

Експертите обсъдиха проблемите, свързани с границите на полезащитните пояси в Добруджа, отразени в кадастралната карта, както и с тяхното създаване, фитосанитарно състояние и функциониране. Те се обединиха около тезата, че е необходимо да се създаде възможност за планиране на мероприятията за възстановяване, залесяване, отглеждане и стопанисване на полезащитните пояси. Поради тази причина бе постигнато съгласие да бъдат изготвени предложения, които ще са в основата за бъдещото стопанисване на поясите.

Създаването на защитни пояси стартира преди близо 100 години, като към настоящия момент на територията на страната съществуват близо 290 000 дка пояси. Основна част от тях са съсредоточени в областите Добрич, Силистра, Разград и Шумен. Ролята на поясите за опазването на почвите и почвеното плодородие. Разположението им е съобразено както със зимните ветрове, нахлуващи от север, североизток и северозапад, така и с летните опасни суховеи, които навлизат от югоизток. Дърветата предотвратяват ветровата ерозия и опазват повърхностния хумусен слой, намаляват изпаренията на влага и запазват снежната покривка през зимата. По този начин добивите от земеделските култури се повишават до 15% до 30 %.

По данни на СИДП: от 2021 г. в Добричка област започват дейностите за възстановяване на  полезащитните горски пояси и изчистването им от инвазивни чужди видове по няколко проекта: „Горите на Североизтока“, Малкия креслив орел“ и други. 

В работната среща участие взеха представители от Министерство на земеделието и храните, Изпълнителна агенция по горите, Североизточно държавно предприятие, директори и експерти от Регионална дирекция по горите – Варна, Лесозащитна станция – Варна, държавните горски и ловни стопанства.