НачалоНовини 2024/03Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

27.03.2024 - Последваща оценка на изпълнението на Стратегическия план за развитие на горския сектор в Република България 2014-2023 г.

Стратегическият план за развитие на горския сектор в Република България 2014-2023 г. е основният национален стратегически горски документ, който според Закона за горите определя конкретните оперативни цели и действия за изпълнение на целите, заложени в Националната стратегия за развитие на горския сектор в Република България. Документът създава рамка за осъществяване на политиките в горския сектор за 10-годишен период. Разработен е по проект „Стратегическото планиране в българските гори – гарант за ефективно управление и устойчиво развитие“ на Изпълнителна агенция по горите по Оперативна програма "Административен капацитет" и е утвърден от Министъра на земеделието и храните на 30.07.2014 г. 

Неговото изпълнение бе насочено към поддържането на жизнени, продуктивни и многофункционални гори, устойчив, конкурентоспособен и иновативен горски сектор, съхранено биологично разнообразие, количество и качество на водните ресурси в горските територии. 

  „Ще си позволя да обърна особено внимание на важността на активното участие на всички заинтересовани страни по отношение на предоставянето на актуална информация за напредъка по отделните цели и дейности на Стратегическия план за развитие на горския сектор в Република България 2014-2023 г.“ каза д-р инж. Анна Петракиева – зам. изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите и председател на Работната група за  извършване на последваща оценка на изпълнението Плана, на проведеното на 27.03.2024 г. (онлайн)  първо заседание. 

В срещата се включиха представители от Министерство на земеделието и храните, Изпълнителна агенция по горите, регионалните дирекции по горите и специализираните териториални звена на агенцията, държавни институции, браншови, ловни и неправителствени организации.

Присъстващите дискутираха конкретните мерки, дейности, отговорни институции, и сроковете за предоставяне на актуална информация за изпълнението на отделните цели и дейности. До края  на месец  май, членовете на работната група трябва да предоставят информация по отношение  изпълнението на СПРГС 2014-2023 г. за периода 2021-2023 г. включително, която ще бъде обобщена в проект на Обобщаващ доклад преди финализиране на последващата оценка на Плана.