НачалоНовини 2016/04Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

22.04.2016 - In situ верификация на избрани представителни екосистеми по проект BG03.PDP2

В изпълнение на Дейност 3, поддейност 3.5. „In situ верификация на избрани представителни екосистеми за всеки тип екосистеми” по проект BG03.PDP2 “ „Методологическа подкрепа за оценка на екосистемните услуги и биофизична оценка“ MetEcosMap, финансиран чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, през периода 19-21.04.2016 год.,  работна група в състав д-р Албена Бобева – проектен мениджър, д-р инж. Деница Пандева – експерт „Екосистемни услуги“; инж. Йордан Палигоров – експерт „Устойчиво развитие на горите“;  инж. Валентин Чамбов – експерт „Недържавни гори и контрол върху дейностите в горите“, инж. Илия Ангелов – експерт „Инвентаризация на горите“ и инж. Васил Цигов – експерт „Информационни технологии и онлайн горска платформа“, посети района на дейност на ДГС Костенец, ДГС Белово и УОГС Юндола.

Работната група извърши тестване на методиката за картиране и биофизична оценка на екосистемите в предварително идентифицирани подотдели и извърши in-situ верификация, съгласно предвидените по проекта дейности в териториалния обхват на регионалните дирекции по горите – София и Пазарджик, както следва: ДГС Костенец – подотдел 253 „ц“, ДГС Белово – подотдел 250 „д“, УОГС Юндола – подотдел 194 „к“. Допълнително беше извършен тест на  методиката в подотдел  354 „е“ – бялборова култура на ДГС Алабак – гр. Велинград, с цел сравнение на резултатите в естествени насаждения и култури, което ще бъде отразено впоследствие в предвидения по проекта Наръчник за in situ верификация на екосистемите.