НачалоНовини 2016/04Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

22.04.2016 - Около 90 двойки малък креслив орел са установени у нас

В България са установени около 90 двойки малък креслив орел, показва анализ на данни от теренни проучвания и сателитни предаватели на птици от Унгария, Румъния, Германия, Полша, минаващи през България. Данните до момента показват, че най-много гнезда на редкия вид има в Сакар, Дервентски възвишения и Западна Странджа.

Анализът е направен по проект на «Опазване на ключови горски местообитания на Малкия креслив орел в България», финансиран по програма Life+ на ЕС и бе представен с информация за напредъка при изпълнението му по време на среща на надзорната група (21.04.2016 г.) и на днешната среща на екипа за управление и изпълнение от страна на ИАГ.   

«На днешния ден отбелязваме и Световния ден на земята, което е подходящ повод да обърнем още веднъж внимание, че доброто стопанисване на горските ресурси влияе пряко и е от изключителна важност за гнезденето на малкия креслив орел у нас», каза инж. Николай Василев – гл. експерт в Изпълнителна агенция по горите. «Инициативите,  свързани с отбелязването Деня на земята, подписването днес на споразумението от Париж за климатичните промени, от представители на над 170 държави в централата на ООН в Ню Йорк, апелът „Дървета за земята“ , са в пряка връзка със съхраняването и подобряване на биоразнообразието и ще допринесат за гарантиране на устойчивото развитие на екосистемите». 

В изпълнение на проекта, към настоящия момент се събират данни от територията на 17 горски и ловни стопанства, които ще дадат информация за териториите на гнездене и местата за нощувка на малкия креслив орел и това, как през последните 20 години са се отразили прилаганите горскостопански практики върху вида.