НачалоНовини 2016/04Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

28.04.2016 - Горски експерти предоставят безвъзмездни консултации за поддържане на открити пространства в горите

Повишаване на интереса на горски и земеделските стопани към агроекологичните плащания и гори в Натура 2000, чрез прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 12 „Плащания за Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от ПРСР 2014 – 2020 г., бе акцентът на проведените три информационни срещи на експерти от Изпълнителна агенция по горите и Българско дружество за защита на птиците с горски и земеделски стопани в гр. Болярово, гр. Средец и гр. Хасково. На срещите присъстваха представители на държавните горски и ловни стопанства от региона, на общинските горски структури, общински администрации, областни дирекции на ДФЗ-РА, частни стопани.

Събитията се проведоха в рамките на три дни /в периода 26-28.04.2016 г./ в изпълнение на дейност С2 „Подобряване на хранителните местообитания на Малкия креслив орел чрез поддържане на откритите пространства в горите“ от проект „Опазване на ключови горски местообитания на Малкия креслив орел (Aquila pomarina) в България”, LIFE12 NAT/BG/001218 по програмата LIFE+ на Европейския съюз. По време на срещите бе предоставена кратка информация за необходимостта от поддържане на откритите пространства в горите като хранителни местнообитания на малкия креслив орел и в детайли за възможностите за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 

По време на проведените дискусии бяха обсъдени множество въпроси, свързани с практическото прилагане на предходно посочените мерки. По време на срещите бе представена кратка информация за мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите“ и мярка 15 „Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство и опазване на горите“ от ПРСР 2014 – 2020 г., като бе обърнато внимание на необходимостта да бъдат разработени под-мярка 15.1 „Плащания за горски екологични ангажименти и наредбите за прилагане на всички под-мерки по предходно посочените горски мерки. Посочено бе, че в изпълнение на дейност С5 „Пилотен модел за служба за съвети за екологични услуги от горите“ от проекта ще бъдат определени служители на ИАГ и РДГ, които да предоставят безвъзмездни консултации на потенциалните бенефициенти по тези мерки. В резултат от проведените срещи бе договорено провеждането на индивидуални консултации с някои от участниците.

Информационната кампания продължава с провеждането на срещи – на 10.05.2016 г. в гр. Сливен и на 11.05.2016 г. в гр. Царево.