НачалоНовини - 2020/10

Изпълнителна агенция по горите | Новини

28.10.2020 !!! На вниманието на търговците, вписани в публичния регистър на Изпълнителна агенция по горите /ИАГ/ по чл. 241, ал. 1 от Закона за горите /ЗГ/ за извършване на дейности в горски територии
Всички търговци, в т.ч държавните горски и ловни стопанства, учебно-опитните горски стопанства и специализираните териториални звена на Изпълнителната агенция по горите, когато самостоятелно извършват дейности в случаите по чл. 165, ал. 4 и 5, вписани в публичния регистър на ИАГ за извършване на дейности в горски територии са длъжни съгласно чл. 247 от ЗГ да уведомяват ИАГ в 14 /четиринадесет/ дневен срок за всички промени във вписаните обстоятелства по чл. 242 от същия закон, а именно:
предишна страница 1 | 2 следваща страница