НачалоСтруктураИАГДирекцияДирекция

Изпълнителна агенция по горите | отдел Инвентаризация и планиране

В отдела работят 8 служители:
Йордан Палигоров Началник отдел тел. 0298511529, вътр: 529 е-поща: paligorov@iag.bg
Мариела Миронова Главен експерт тел. 0298511516, вътр: 516 е-поща: mironova@iag.bg
Георги Тинчев Главен експерт тел. 0298511529, вътр: 529 е-поща: tinchev@iag.bg
Мартин Тодоров Главен експерт тел. 0298511556, вътр: 556 е-поща: mtodorov@iag.bg
Румен Янкулов Главен експерт тел. 0298511529, вътр: 529 е-поща: r.yankulov@iag.bg
Стилян Ангелов Главен експерт тел. 0298511529, вътр: 529 е-поща: s.angelov@iag.bg
Невяна Кисьова Главен експерт тел. 0298511529 , вътр: 529 е-поща: n_kisiova@iag.bg
Марин Илиев Главен експерт тел. 0298511529 , вътр: 529 е-поща: m_iliev@iag.bg