Дирекции на природни паркове

ДПП Българка

Контакт със звеното:
Директор: инж. Лиляна Райкова
Телефон: 066 80 88 57
Факс: 066 80 88 57
Електронна поща: dppbulgarka@nug.bg
Адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1

Интернет страница: https://balgarka.iag.bg

 

Природен парк "Българка" е разположен върху северните склонове и билните части на Шипченска и Тревнеска планини, ПП „Българка” обхваща територия от 22 000 ха. Паркът е обявен със заповед N РД – 775 от 09.08.2002 г. на МОСВ с цел опазване, възстановяване и поддържане на естествените букови екосистеми и изворите на река Янтра в горната им част. Той е най – младият парк в България.

В територията му …
Лесоустройствен план