Дирекции на природни паркове

ДПП Рилски манастир

Контакт със звеното:
Директор: инж. Димитър Григоров
Телефон: 070542293
Факс: 07054 22 93
Електронна поща: DPPRilski_manastir@nug.bg
Адрес: гр. Рила, ПК 2630, ул. Бенковски № 2

Интернет страница: https://rilskimanastir.iag.bg

Местонахождение
Природният парк “Рилски манастир” се намира в Рила планина. Паркът изцяло попада на територията на община Рила. На север, изток и юг Природният парк граничи с Национален парк “Рила”. Границата на Природния парк следва приблизително линията от 1 км на запад от водослива на реките Манастирска и Илийна на около 1 км на север, минава на югозапад до комплекса “Елешница”, продължава на северозапад…
Лесоустройствен план