Дирекции на природни паркове

ДПП Сините камъни

Контакт със звеното:
Директор: инж. Ирина Петрова
Телефон: 044662961
Факс: 044624632
Електронна поща: DPPSinite_kamani@nug.bg
Адрес: гр. Сливен, ПК 8800, бул. Цар Симеон №1Б

Интернет страница: https://sinitekamani.iag.bg

Местонахождение
Природен парк “Сините камъни” се намира в централната част на източна България, върху южните склонове на Източна Стара планина над гр. Сливен. Носи името на едноименния скален масив около местността “Карандила”. На запад, север и изток паркът е ограден от гори, а на юг – от работни земи и от самия град. Територията на парка се ограничава на запад от прохода Вратник, на север от пролома на р. Луда …
Лесоустройствен план