Дирекции на природни паркове

ДПП Странджа

Контакт със звеното:
Директор: инж. Румяна Цвяткова
Телефон: 059523591
Факс: 059523635
Електронна поща: DPPStrandja@nug.bg
Адрес: гр. Малко Търново, ПК 8162,ул.Янко Маслинков № 1

Интернет страница: https://strandja.iag.bg

Местоположение
Природен парк “Странджа” се намира в югоизточната част на България, Бургаска област. Територията му граничи на изток с акваторията на Черно море, на юг с държавната граница с Р Турция, на запад с ДГС “Средец” и на север с ДГС “Ново Паничарево” и ДЛС “Ропотамо”.
ПП “Странджа” обхваща част от община Царево – землищата на гр. Царево и гр. Ахтопол и на селата Ва…
Лесоустройствен план