Дирекции на природни паркове

ДПП Шуменско плато

Контакт със звеното:
Директор: инж. Красимир Христов
Телефон: 054800765
Факс: 054800765
Електронна поща: dppshumenskoplato@iag.bg
Адрес: гр. Шумен 9700,п.к. 160, лесопарк "Кьошковете"

Интернет страница: https://shumenskoplato.bg

Местонахождение
Природен парк “Шуменското плато” се намира в Североизточна България. Територията му попада в границите на две общини: Шумен и Велики Преслав, включени в Шуменска област. Паркът е разположен на територии от ДГС “Шумен” и ДЛС “Велики Преслав”. Границите на парка на север достигат до вилната зона на гр. Шумен, на изток до кв. Дивдядово, на юг до ДЛС “Велики Преслав”, а на запад…
Лесоустройствен план