Дирекции на природни паркове

ДПП Русенски лом

Контакт със звеното:
Директор: инж. Иван Гройчев
Телефон: 082 87 23 97
Факс: 082 87 23 97
Електронна поща: dpprusenski_lom@nug.bg
Адрес: гр. Русе, ПК 7000, бул. Скобелев 7

Интернет страница: https://rusenskilom.iag.bg

Местоположение

Природният парк попада в област на Дунавската равнина, Лудогорско-Добруджанска подобласт, Поповско-Разградски район на Севернобългарска (Понто-Каспийска) провинция от геоморфоложкото райониране на България по География на България-физическа и социално-икономическа,София,1997г.,АИ проф.М. Дринов

Според адми…
Лесоустройствен план