НачалоСтруктураИАГДирекцияДирекция

Изпълнителна агенция по горите | отдел Правни дейности

В отдела работят 6 служители:
Фатме Демирова Началник отдел тел. 0298511515, вътр: 515 е-поща: demirova@iag.bg
Гергана Царска Главен юрисконсулт тел. 0298511519, вътр: 519 е-поща: gergana@iag.bg
Анастасия Воденичарова Главен юрисконсулт тел. 0298511517, вътр: 517 е-поща: annasstassia@iag.bg
Даниела Ангелова Главен юрисконсулт тел. 0298511519, вътр: 519 е-поща: dangelova@iag.bg
Надежда Витева Главен юрисконсулт тел. 0298511517, вътр: 517 е-поща: viteva@iag.bg
Анелия Василева Главен юрисконсулт тел. 0298511519 , вътр: 519 е-поща: avasileva@iag.bg