НачалоСтруктураИАГДирекцияДирекция

Изпълнителна агенция по горите | отдел Ползване от горите

В отдела работят 8 служители:
Мартин Иванов Началник отдел тел. 0298511556, вътр: 556 е-поща: martin@iag.bg
Катерина Кутина Главен експерт тел. , вътр: е-поща: katerina@iag.bg
Петя Пашова Главен експерт тел. 0298511530, вътр: 530 е-поща: pashova@iag.bg
Димитър Витев Главен експерт тел. 0298511552, вътр: 552 е-поща: vitev@iag.bg
Диана Кирилова Главен експерт тел. 0298511530, вътр: 530 е-поща: dianapk@iag.bg
Любчо Тричков Главен специалист тел. 0298511561, вътр: 561 е-поща: lptrichkov@iag.bg
Лазарина Илкова Главен специалист тел. 98511512 , вътр: 512 е-поща: ilkova@iag.bg
Вейсел Каракия Старши експерт тел. 0298511556, вътр: 556 е-поща: v.karakia@iag.bg