Регионални дирекции на горите

Пазарджик

Контакт със звеното:
Директор: инж Ангел Кузманов
Телефон: 034 448 395
Факс: 034 448 396
Електронна поща: RugPazardjik@iag.bg
Адрес: гр. Пазарджик, ПК 4400, бул. Ал. Стамболийски 50

Интернет страница: www.pazardjik.iag.bg

   Географско положение и релеф: РДГ Пазарджик чрез 14-те си поделения - 7 държавни горски стопанства и 7 държавни ловни стопанства  стопанисва и охранява горския фонд, дивеча и риба…