Изпълнителна агенция по горите

Длъжност: Изпълнителен директор
Име: инж. Стоян Тошев
Телефон: 0298511503
Вътрешен: 503
Електронна поща: s.toshev@iag.bg
Длъжност: Зам. изп. директор
Име: Анна Петракиева
Телефон:
Вътрешен:
Електронна поща: anpetrakieva@iag.bg
Длъжност: Зам. изп. директор
Име: Росен Райчев
Телефон: 029045369
Вътрешен:
Електронна поща: rraichev@iag.bg
Длъжност: Главен секретар
Име: Димитър Баталов
Телефон: 0298511504
Вътрешен: 504
Електронна поща: dbatalov@iag.bg
Длъжност: Финансов контрольор
Име: Веска Делчева
Телефон: 0298511557
Вътрешен: 557
Електронна поща: vdelcheva@iag.bg
Звено "Вътрешен одит":
Длъжност: Ръководител звено
Име: Благовеста Лалова
Телефон: 029045351
Вътрешен:
Електронна поща: blalova@iag.bg


Отдели
Служители в дирекцията: 2
Дирекция "Финанси и управление на собствеността":
Длъжност: Директор дирекция
Име: Светла Давидкова
Телефон: 0298511559
Вътрешен: 559
Електронна поща: davidkova@iag.bg


Отдели
Бюджет
Счетоводство и управление на собствеността
Служители в дирекцията: 14
Дирекция "Правно - административни дейности":
Длъжност: Директор дирекция
Име: Илиан Точев
Телефон: 0298511754
Вътрешен: 754
Електронна поща: tochev@iag.bg


Отдели
Правни дейности
Информационно обслужване и връзки с обществеността
Човешки ресурси и административно обслужване
Служители в дирекцията: 26
Дирекция "Горски територии":
Длъжност: Директор дирекция
Име: Джемиле Молаахмед
Телефон: 0298511277
Вътрешен: 277
Електронна поща: djemile_m@iag.bg


Отдели
Промени в горските територии
Учредяване на вещни права
Инвентаризация и планиране
Служители в дирекцията: 23
Дирекция "Горско стопанство":
Длъжност: Директор дирекция
Име: Тони Кръстев
Телефон: 0298511551
Вътрешен: 551
Електронна поща: tkrastev@iag.bg


Отдели
Стопанисване на горските територии
Ползване от горите
Наука и международни дейности
Служители в дирекцията: 23
Дирекция "Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство":
Длъжност: и.д. Директор дирекция
Име: Юрий Флоров
Телефон: 029045363
Вътрешен:
Електронна поща: florov@iag.bg


Отдели
Контрол по опазване на горските територии и защита от пожари
Ловно стопанство
Служители в дирекцията: 23